Studia I stopnia


Electronic and Computer Engineering (EAC)

kierunek studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej

 

Wydział: Elektroniki (W4)

Kierunek: Inżynieria elektroniczna i komputerowa (ang. Electronic and Computer Engineering (EAC))

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Poziom kształcenia: I stopień, studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarna

Profil: ogólnoakademicki

Język studiów: angielski

Liczba semestrów: 7

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Wymagania wstępne: Konkurs ocen ze świadectwa dojrzałości i ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Dla studentów zagranicznych wymagany jest równoważny maturze egzamin państwowy zdany w kraju kandydata zaakceptowany przez Kuratorium Oświaty. Szczegółowe wymagania będą corocznie określane przez Senat PWr. i Radę Wydziału Elektroniki

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier

Możliwość kontynuacji studiów: Studia II stopnia na kierunkach Elektronika, Automatyka i Robotyka, Informatyka, Telekomunikacja oraz kierunkach pokrewnych.

 

Komisja programowa kierunku Electronic and Computer Engineering (EAC):

prof. dr hab. inż. Krzysztof Tchoń – przewodniczący

dr inż. Grzegorz Budzyń – sekretarz, pełnomocnik PRK

Sergiusz Warga (230757) – reprezentant studentów

 

Pełnomocnik ds. efektów KRK oraz Planów i Programów Kształcenia na kierunku Electronic and Computer Engineering:

dr inż. Grzegorz Budzyń

 

Studia na kierunku Electronic and Computer Engineering uwzględniają istotne potrzeby i wymagania współczesnego rynku pracy dla elektroników. Kierunek ten łączy wiedzę z zakresu tradycyjnej elektroniki z informatyką oraz automatyką i robotyką. Profil firm, które będą korzystać z kompetencji absolwentów tego kierunku, to przede wszystkim firmy produkcyjne i usługowe. W tym zakresie istnieje, a w najbliższym czasie będzie stale wzrastało, zapotrzebowanie na specjalistów z tytułem inżyniera elektronika, posiadających umiejętności integracji urządzeń i systemów elektronicznych analogowych i cyfrowych (w tym mikroprocesorowych) w szeroko rozumianej automatyce przemysłowej. Umiejętności te zawierają m.in. programowanie sterowników PLC, PAC, systemów SCADA oraz systemów robotycznych, uruchamiania i rozruchu systemów sterowania, lokalnego i zdalnego serwisu, zdalnego nadzoru nad pracującymi systemami sterowania produkcji. Również umiejętność projektowania szeroko rozumianych układów sterowania, systemów telemetrycznych i pomiarowych będzie na rynku pracy przyjęta bardzo pozytywnie. Znacząco zwiększa się ilość firm, które operują w sferze Internet of Things oraz integrują te wyroby w jednolite systemy (np. domy inteligentne). Ta sfera działalności na każdym etapie od projektu, poprzez produkcję do eksploatacji, wymaga połączenia wiedzy inżynierskiej w dziedzinie elektroniki z wiadomościami z dziedziny informatyki.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do projektowania, realizowania, testowania i eksploatowania układów elektronicznych analogowych, cyfrowych oraz mieszanych z wykorzystaniem mikroprocesorów, a także planowania i projektowania układów i systemów pomiarowych. Potrafi optymalizować warunki pomiaru oraz analizować i interpretować wyniki. Posiada umiejętności w zakresie stosowania środków informatyki dla akwizycji pomiarów, sterowania procesami technologicznymi, projektowania, uruchamiania oraz utrzymania systemów automatyki i robotyki przemysłowej z wymianą informacji w oparciu o standardowe protokoły transmisji danych. Jest przygotowany też do samodzielnego rozwiązywania zadań obliczeniowych z użyciem narzędzi komputerowych, przygotowywania, wykonywania i analizowania symulacji oraz eksperymentów komputerowych. Potrafi tworzyć samodzielnie programy komputerowe, w tym programy realizujące algorytmy DSP. Absolwent kierunku Electronic and Computer Engineering ma wiedzę niezbędną do kontynuowania nauki na drugim stopniu studiów (studiach magisterskich) w zakresie Elektroniki, Informatyki, Automatyki i Robotyki, Telekomunikacji i innych pokrewnych kierunkach.