Ultraszybkie lasery ciała stałego z nasycalnymi absorberami na bazie nanomateriałów


Opis projektu


Celem naukowym projektu jest zbadanie procesu generacji ultrakrótkich impulsów światła w układach laserów ciała stałego z nasycalnymi absorberami na bazie nanomateriałów takich jak: grafen, izolatory topologiczne i czarny fosfor. Istotą jest wykazanie, że nasycalne absorbery na bazie takich materiałów mogą być wykorzystane do generacji ultrakrótkich impulsów w szerokim zakresie spektralnym i w przyszłości stanowić będą alternatywę dla obecnych metod generacji ultrakrótkich impulsów w tego typu laserach. W związku z czym prowadzone badania będą koncentrowały się na generacji impulsów w dwóch zakresach spektralnych 1020 – 1080 nm i 1900 – 2100 nm. Do realizacji głównego celu badawczego kluczowe będzie zbadanie nieliniowych parametrów optycznych (głębokość modulacji, absorpcja nienasycalna, intensywność nasycenia) wykorzystywanych nanomateriałów oraz określenie zależności tych parametrów od jakości i grubości wytwarzanych warstw materiałów. Badania ukierunkowane są na ciągłe poszukiwanie nowych nanomateriałów do zastosowań w technice laserowej i nie będą się ograniczać do tych już zidentyfikowanych.