Przestrajalne całkowicie światłowodowe źródło promieniowania w pasmie średniej podczerwieni do zastosowań w spektroskopii laserowej


  • Kierownik: dr inż. Karol Krzempek
  • Okres realizacji: 03.2015 – 03.2017
  • Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (IUVENTUS Plus)
  • Kwota projektu: 280 875,00 zł

Opis projektu


Głównym celem badań realizowanych w ramach otrzymanego finansowania było skonstruowanie źródła laserowego generującego koherentne promieniowanie optyczne w tzw. paśmie średniej podczerwieni, przy wykorzystaniu nieliniowych efektów optycznych. Konstruowane źródło umożliwiało nieskomplikowane przestrajanie długości emitowanej fali w relatywnie szerokim zakresie (w porównaniu do innych źródeł średniej podczerwieni). Ponadto, projekt zakładał wykorzystanie światłowodowych laserów światłowodowych, pracujących w zakresach spektralnych 1 oraz 1.5 µm, jako źródeł „pompujących” w procesie nieliniowej generacji nowych częstotliwości. Podstawowymi cechami wyróżniającymi konstruowane źródło od innych konfiguracji układów nieliniowej konwersji częstotliwości było:  jego całkowita monolityczność (konstrukcja całkowicie światłowodowa, z ograniczeniem elementów optyki objętościowej), modułowa budowa (umożliwiająca nieskomplikowaną wymianę źródeł sygnałowych) oraz możliwość jednoczesnego generowania w paśmie średniej podczerwieni kilku niezależnie przestrajalnych wiązek laserowych. Promieniowanie wygenerowane w paśmie średniej podczerwieni wykorzystano w układach laserowej detekcji śladowych stężeń gazów, przy wykorzystaniu technik  tzw. laserowej spektroskopii. Ponadto, możliwość symultanicznego generowania kilku niezależnie przestrajanych wiązek laserowych wykorzystano w celu skonstruowania układu laserowego detektora, który jednocześnie wykrywał kilka niezależnych gazów.