Fiber-based mid-infrared frequency combs for laser spectroscopy and environmental monitoring


Opis projektu


Celem projektu jest opracowanie nowego typu laserów (będących tzw. optycznymi grzebieniami częstotliwości), emitujących promieniowanie z zakresu średniej podczerwieni, które znajdą zastosowanie w systemach detekcji śladowych ilości związków chemicznych dla potrzeb monitorowania środowiska, diagnostyki medycznej, czy też kontroli i optymalizacji procesów przemysłowych. Projekt jest realizowany we współpracy z wybitnymi specjalistami w dziedzinie spektroskopii laserowej (Dr Aleksandra Foltynowicz – Umeå Universitet, Szwecja; Dr Piotr Masłowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Dr Gerard Wysocki – Princeton University, USA). W ramach projektu opracowywane są kompaktowe, niezawodne i przenośne źródła laserowe, o unikatowych parametrach promieniowania, pozwalających na ich zastosowanie w wyrafinowanych, ultraczułych i precyzyjnych systemach wykrywania związków chemicznych, ze szczególnym nastawieniem na aplikacje poza laboratorium. W projekcie zaplanowana jest weryfikacja użyteczności opracowanych źródeł w pomiarach stężenia produktów procesu spalania, jak również przeprowadzenie testów środowiskowych i pomiar stężenia różnych molekuł w atmosferze, ze szczególnym nastawieniem na gazy cieplarniane.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.